Jak pracujemy

Jak pracujemy

Informacje, nowości, opinie

Informacje, nowości, opinie

Wszystko co muszą wiedzieć nasi pacjenci

Pierwsza wizyta
 • W związku z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności prosimy Nowego Pacjenta o przybycie około 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia wizyty.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie „Prowadzenia dokumentacji medycznej” nakłada na nas obowiązek założenia i prowadzenia dokumentacji indywidualnej Pacjenta. W tym celu jesteśmy zobowiązani zebrać od każdego Nowego Pacjenta dane w następującym zakresie (dane obowiązkowe):
  • imię i nazwisko
  • dokładny adres zamieszkania
  • datę urodzenia
  • numer PESEL

 Personel recepcji musi mieć możliwość potwierdzenia tych danych poprzez wgląd w dokument tożsamości ze zdjęciem.

 • Oprócz tego, w celu zapewnienia sprawnej komunikacji z Państwem w trakcie leczenia, prosimy naszych Pacjentów o podanie;
  • numeru telefonu kontaktowego, i/lub
  • adresu e-mail

Podanie tych danych jest dobrowolne.

 • W trakcie procesu rejestracji Nowego Pacjenta zostaniecie Państwo poproszeni również o wypełnienie i podpisanie:
  • wywiadu medycznego,
  • deklaracji dotyczącej upoważnienia kogoś z Państwa najbliższych do udostępniania dokumentacji medycznej, oraz
  • potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i zasadami rękojmi (gwarancji) na wykonywane w NeoDentis usługi stomatologiczne.
 • Podpisanie tych dokumentów i przekazanie niezbędnych danych, zawartych w punkcie 2 i 4 jest warunkiem odbycia się wizyty Pacjenta.
 • Podczas wizyty lekarz dentysta może dodatkowo uzależnić udzielenie danego świadczenia stomatologicznego (zabieg albo metoda leczenia lub diagnostyki stwarzająca podwyższone ryzyko dla Pacjenta) od uprzedniego podpisania przez Pacjenta zgody na wskazane leczenie.
Kolejne wizyty

Czas rozpoczęcia wizyty

 • Jest określony orientacyjnie. Szanujemy naszych Pacjentów i Wasz czas. Zawsze staramy się rozpoczynać wizytę o ustalonej godzinie. Jednak w trakcie leczenia mogą zdarzać się niezaplanowane opóźnienia.

Prosimy Państwa o zrozumienie – realizowany proces leczenia jest w przypadku każdego Pacjenta inny. Niesie ze sobą niemożliwe do przewidzenia sytuacje, na które stomatolog musi stosownie i szybko reagować. Może to powodować wydłużenie się wizyty i opóźnienie w stosunku do orientacyjnego czasu wizyty kolejnego  Pacjenta.

 • W przypadku kiedy Pacjent nie może lub nie chce tego dnia dłużej czekać – prosimy o przekazanie takiej informacji personelowi gabinetów – przeprosimy i umówimy kolejną wizytę w najbliższym możliwym, ustalonym z Pacjentem terminie.
 • W miarę możliwości zawsze staramy się telefonicznie informować Pacjentów o zaistniałym opóźnieniu ich wizyty.

Czas trwania wizyty

 • Na bazie przekazanych przez Państwa informacji Rejestratorka szacuje, ile czasu zarezerwować na Państwa wizytę. Prosimy o zarezerwowanie czasu i przygotowanie się, że standardowa wizyta:
  • dorosłego to 30-60 minut,
  • dziecka do lat 16 to 15-30 minut,
  • konsultacja to 15 – 30 minut,
  • wizyta higienizacyjna to 60 – 90 minut,
  • wizyty w trakcie zabiegów specjalistycznych z zakresu: chirurgii, implantów, protetyki czy endodoncji (leczenia kanałowego) to 60 do 120 minut.
 • Jeśli brak jest w terminie Państwa satysfakcjonującym miejsca u lekarza prowadzącego recepcjonistka może zaproponować wizytę u innego lekarza. Szczególnie w przypadku sytuacji nagłych, np. ból, kiedy konieczna jest szybka, doraźna wizyta – jest to najskuteczniejsze i najszybsze rozwiązanie problemu.
 • W takim przypadku istnieje również możliwość wciągnięcia Państwa na listę rezerwową. Pacjent z tej listy jest w pierwszej kolejności (po wcześniejszym potwierdzeniu) wpisywany na pierwsze miejsce zwolnione przez innego Pacjenta (np. w przypadku jego choroby). Wciągnięcie na listę rezerwową może również znacznie przyspieszyć termin wizyty.
 • Naszych Pacjentów wymagających pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub jeżeli to tylko możliwe danego dnia, między pacjentami. Zdarza się to bardzo sporadycznie, ale w sytuacji gdy nie jesteśmy w stanie zorganizować wizyty – skierujemy Pacjenta na ostry dyżur stomatologiczny, gdzie zostanie mu udzielona doraźna pomoc.
Potwierdzenie / rezygnacja z wizyty

Potwierdzenie wizyty

 • W dniu poprzedzającym wstępnie umówiony termin wizyty recepcja gabinetu podejmuje trzykrotną próbę kontaktu telefonicznego z Pacjentem w celu potwierdzenia wizyty następnego dnia.
 • W przypadku, kiedy trzykrotna próba jest nieskuteczna lub gdy Pacjent preferuje kontakt przez SMS – otrzymuje od nas wiadomość sms, z prośbą o potwierdzenie terminu wizyty przypadającej następnego dnia.
 • Pacjent potwierdza swoją wizytę w wybrany sposób:
  • osobiście w gabinecie dentystycznym
  • podczas rozmowy telefonicznej z recepcją gabinetu,
  • poprzez odesłanie sms z potwierdzeniem;
  • przez potwierdzenie e-mailem na adres: info@neodentis.pl

Odwołanie wizyty

 Gorąco zachęcamy do wcześniejszego powiadamiania nas o zmianie Państwa planów związanych z leczeniem stomatologicznym w naszym gabinecie, w ustalonym terminie.

Zdajemy sobie sprawę, że przeróżne sytuacje życiowe zmuszają nas czasami do zmiany naszych planów. Jednak bardzo prosimy o stosowną informację. Rezygnacja z wizyty dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem pozwala na przykład, na zorganizowanie sprawnej pomocy Pacjentom z dolegliwościami bólowymi lub też przyjęcie Pacjentów z listy rezerwowej.

 Skuteczne odwołanie wizyty nie dezorganizuje również pracy całego naszego zespołu, co będzie wyrazem szacunku Państwa dla nas i dla naszej pracy.

 • W przypadku konieczności rezygnacji z wizyty prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie recepcji gabinetów (w którejś z form określonych w punkcie 3 Potwierdzenie).
 • Skuteczne odwołanie wizyty powinno mieć miejsce na minimum 12 godzin przed jej planowanym terminem. Odwołanie wizyty na mniej niż 12 godzin przed jej terminem – poza uzasadnionymi przypadkami zdarzeń losowych – będzie traktowane jako nieodwołanie wizyty w terminie.

Nieodwołanie wizyty w terminie / niestawienie się na potwierdzoną wizytę

 • Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Pacjent zostanie oznaczony w systemie rejestracyjnym gabinetów NeoDentis, jeśli bez istotnego powodu nieobecności (np. choroba), pomimo wcześniejszego potwierdzenia (rozmowa telefoniczna z recepcją gabinetów lub przesłany sms z potwierdzeniem):
  • co najmniej dwukrotnie, bez powiadomienia, nie stawi się na wizytę, lub też
  • odwoła ją w terminie krótszym niż 12 godzin od jej terminu,

  W przypadku pacjentów tak oznaczonych w systemie, w sytuacji kolejnego odwołania /przełożenia ustalonej wizyty, bez zachowania okresu 12 godzin, NeoDentis może obciążyć Pacjenta opłatą za każdą kolejną, nieodwołaną w terminie wizytę, w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto.

 • Opłata zostanie doliczona do bieżącego zobowiązania wynikającego z wykonanego leczenia stomatologicznego na pierwszej odbytej wizycie pacjenta w NeoDentis.
Koszty i zakres leczenia
 • Koszty zabiegów stomatologicznych określane są w oparciu o cennik usług udostępniony w recepcji gabinetów oraz zamieszczonych w cenniku.
 • Na życzenie Pacjenta lekarz dentysta może sporządzić kosztorys leczenia, prezentujący zakres planowanych zabiegów stomatologicznych i ORIENTACYJNE koszty leczenia.
 • Zarówno zakres, jak i koszty mogą ulec zmianie w wyniku nowych okoliczności zmieniających przebieg leczenia.

Pobieranie zaliczek na poczet przyszłego leczenia.

 • Należności za standardowe zabiegi regulowane są każdorazowo po wizycie, w recepcji lub bezpośrednio w gabinecie.
 • Przed wykonaniem uzupełnień protetycznych konieczne będzie wpłacenie przez Pacjenta zaliczki na poczet wykonanych prac protetycznych w wysokości 40 do 50 % wartości pracy.
 • Również w przypadku wizyt w trakcie zabiegów specjalistycznych z zakresu: chirurgii, implantów czy endodoncji (leczenia kanałowego) wymagających czasu wizyty powyżej 60 minut może być od Państwa pobierana zaliczka na poczet przyszłego leczenia w wysokości do 300 zł. Zaliczka ta jest rozliczana na najbliższej wizycie Pacjenta.

Dokumentowanie kosztów i przebiegu leczenia

 • Faktury VAT wystawiane są na życzenie Pacjenta na podstawie paragonów fiskalnych.
 • Pacjenci chcący uzyskać fakturę dokumentującą poniesione koszty leczenia są proszeni o zachowywanie paragonów fiskalnych z wizyt i przekazanie ich w celu.
 • Na życzenie Pacjenta wystawiamy również różnego rodzaju zaświadczenia o przebiegu czy zakresie planowanego / wykonanego leczenia dentystycznego. Wystawienie zaświadczenia może wiązać się z opłatą za tą czynność.
Rękojmia (gwarancja)

W myśl obowiązujących w Polsce przepisów prawa odpowiedzialność lekarza stomatologa za wykonanie usługi stomatologicznej wynika z Kodeksu Cywilnego a w szczególności z przepisów dotyczących umów o dzieło i rękojmi.

W związku z tym, każdy praca stomatologiczna podlega rękojmi w okresie jednego roku od jej wykonania. Rękojmia obejmuje wady tkwiące w materiale lub wadliwym sposobie wykonania samej usługi stomatologicznej.

Będąc głęboko przekonani o wysokich kwalifikacjach naszego zespołu, współpracujących z nami laboratoriów dentystycznych i jakości wykorzystywanych przez nas materiałów stomatologicznych wszystkie nasze usługi zdecydowaliśmy się objąć dodatkową gwarancją.

Kiedy lekarz może odstąpić od leczenia Pacjenta?
Każdy Pacjent jest dla nas bardzo ważny i każdemu chcemy udzielić niezbędnej pomocy stomatologicznej. Jednak współpracujący z nami lekarz dentysta w uzasadnionych przypadkach może odmówić leczenia Pacjenta. Dzieje się tak w sytuacji, która nie stanowi zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta – w przypadku gdy Pacjent:

 • spóźnił się na wizytę powyżej 15 minut i dentysta nie będzie miał odpowiedniej ilości czasu aby skutecznie przeprowadzić leczenie na tej wizycie;
 • odmówił wypełnienia i podpisania wywiadu medycznego;
 • odmówił wypełnienia i nie podpisał zgody na leczenie;
 • jest niepełnoletni i przyszedł na wizytę bez opiekuna prawnego;
 • cierpi na poważną chorobę np. psychiczną, które mogłyby mieć wpływ na leczenie,
 • jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • nie zgadza się na zastosowanie technik leczenia czy procedur niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego leczenia, zaproponowanych przez lekarza stomatologa;
 • pacjent posiada zaległości finansowe z tytułu dotychczasowych wizyt i odmawia zapłaty za usługę stomatologiczną
 • brak jest poprawnej komunikacji i porozumienia między lekarzem a Pacjentem.

Wszelkie informacje dotyczące tego, jak pracujemy,
gwarancji, praw pacjenta, szczegółów
dotyczących umawiania wizyt znajdą Państwo
w bieżącej zakładce.
Zapraszamy do lektury.

Zapraszamy do naszych gabinetów

NeoDentis –
życie bez bólu
i dyskomfortu

Logo dentysta Gdynia neodentis

NeoDentis

Bożena Szatan

Starodworcowa 1E/3,
81-575 Gdynia