Klauzula
informacyjna

RODO

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej: RODO –  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych]:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NeoDentis lek.stom. Bożena Szatan (ADO) z siedzibą w 81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 1E/3, tel. 58 711 32 11; +48 505 450 452; e-mail: info@neodentis.pl

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (DPO) za pośrednictwem skrzynki: dpo@neodentis.pl lub pisemnie, na adres siedziby ADO: 81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 1E/3;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu założenia indywidualnej dokumentacji medycznej oraz obsługi procesu leczenia stomatologicznego na podstawie zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [RODO ]

 • 6 ust 1 lit. a) – przetwarzanie danych na podstawie zgody na przetwarzanie osoby, której dane dotyczą, oraz
 • 6 ust 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie danych tzw. szczególnych, dotyczących stanu Państwa zdrowia i choroby, jest zgodne z zapisem art.9 pkt. 2 lit. h)

4. Kategorie danych osobowych związane z procesem leczenia Pacjenta, podlegające przetwarzaniu w formie elektronicznej i papierowej to:

 • imię (imiona); nazwisko;
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania);
 • płeć;
 • data urodzenia;
 • numer PESEL (lub, jeżeli nie został nadany, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość);
 • historia zdrowia i choroby, a w szczególności: wywiad medyczny, objawy, rozpoznania, wykonane zabiegi, wydane zalecenia, recepty i zwolnienia lekarskie, zdjęcia RTG, plany leczenia, rozliczenia finansowe, oraz
 • dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

Zakres zbieranych od Państwa danych jest ograniczony jedynie do danych koniecznych do zapewnienia właściwej rejestracji i organizacji przebiegu leczenia stomatologicznego Pacjenta w gabinetach NeoDentis w Gdyni.

5. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dla naszych aktualnych i przyszłych Pacjentów istnieje możliwość kontaktu z NeoDentis za pośrednictwem różnorodnych form komunikacji elektronicznej, takich jak:

 • e-mail do kontaktu z Pacjentami: info@neodentis.pl
 • przesłanie sms z zapytaniem na telefon kontaktowy: +48 505 450 452;
 • kontakt za pośrednictwem portalu społecznościowego: facebook/neodentis
 • formularz rejestracji/zapytania na stronie dentystagdynia.pl

Informacja o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej:

 • cel przetwarzania danych: rejestracja na wizytę / odpowiedź na zapytanie
 • kategorie danych: imię i nazwisko; adres e-mail; telefon; data i godzina wizyty; treść zapytania
 • podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – dobrowolna zgoda osoby na przekazanie danych
 • okres przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody – rezygnacji z uzyskania odpowiedzi lub rejestracji na wizytę.
 • w przypadku  wypełnienia formularza rejestracyjnego/kontaktowego znajdującego się na stronie www.dentystagdynia.pl – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi lub rejestracji na wizytę
 • w przypadku przekazania do NeoDentis zapytania w innej, dostępnej formie elektronicznej (e-mail, telefon lub portal społecznościowy), wysyłając zapytanie – wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt zwrotny związany z realizacją Pani/Pana prośby o odpowiedź na zapytanie.
 • ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. Ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi na zapytanie / rejestracji na wizytę.
 • aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w punkcie 1) lub 2) niniejszej informacji.

6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w gabinetach NeoDentis funkcjonuje system monitoringu wizyjnego złożony z kamer znajdujących się w poczekalni / recepcji oraz gabinetach zabiegowych i rtg.

Informacja o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z monitoringu wizyjnego:

 • Cel przetwarzania: bezpieczeństwo pacjentów, zabezpieczenie obiektu oraz mienia pacjentów
 • Kategorie danych: wizerunek, czas, miejsce
 • Podstawa prawna przetwarzania: RODO Art.6, ust.1 lit.f -prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest zabezpieczenie osób, obiektu, mienia
 • Okres przetwarzania: około 30 dni, następnie dane są nadpisywane

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, za wyjątkiem: innym podmiotom leczniczym w celu dodatkowej diagnostyki i/lub kontynuacji leczenia; firmy świadczącej obsługę księgową – w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury; laboratorium protetycznego – w zakresie niezbędnym do wykonania pracy protetycznej; serwisanta oprogramowania, systemu informatycznego, systemu monitoringu oraz instytucji upoważnionych do tego z mocy prawa, oraz nie będą przetwarzane i przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej, przez okres 20 lat od końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu do dokumentacji.

9. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);

10. Jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody można dodatkowo korzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie (dot. tylko danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (ADO) lub z Inspektorem Ochrony Danych (DPO) (dane kontaktowe powyżej).

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie warunkiem niezbędnym do założenia indywidualnej dokumentacji medycznej i rozpoczęcia procesu leczenia w NeoDentis (zakres danych osobowych niezbędnych do założenia dokumentacji określa Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W przypadku odmowy podania danych osobowych niestety nie będziemy mogli podjąć się leczenia Pana/Pani.

13. Podanie przez Pana/Panią danych kontaktowych jest dobrowolne, i nie warunkuje w żaden sposób rozpoczęcia procesu leczenia. Jednak odmowa ich udostępnienia będzie wiązała się z brakiem kontaktu lekarza i gabinetu z Pacjentem w trakcie trwającego leczenia, co może nieść ze sobą negatywne skutki dla Pacjenta (np. brak możliwości poinformowania Pacjenta o nieobecności lekarza)

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane żadnemu procesowi profilowania.

Logo dentysta Gdynia neodentis

NeoDentis

Bożena Szatan

Starodworcowa 1E/3,
81-575 Gdynia