Prawa
pacjenta

U nas masz swoje prawa

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się
o ich udzielenie masz prawo do:

1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  • które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
  • które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
  • które są natychmiast udzielane ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
  • które udzielane są z należytą starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne,
  • przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej.

2. UZYSKANIA INFORMACJI

o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodachdiagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
która zostanie przekazana także osobom przez Ciebie upoważnionym np. małżonkowi, członkowi rodziny, osobie bliskiej.

3. WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

którą wyrazisz po uzyskaniu wcześniej wszelkich niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu
którą w przypadku zabiegu operacyjnego, zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko wyrazisz w formie pisemnej.

4. TAJEMNICY WSZELKICH INFORMACJI Z TOBĄ ZWIĄZANYCH

5. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

6. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI. W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA CI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, W TYM:

obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu Ci świadczeń zdrowotnych (badaniach, konsultacjach lekarskich, zabiegach, operacjach itp.)

7. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO, W TYM:

kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych

8. DOSTĘPU DO MEDYCZNEJ DOKUMENTACJI

dotyczącej twojego stanu zdrowia oraz udzielonych ci świadczeń zdrowotnych, w tym: udostępniania tej dokumentacji również osobie przez ciebie upoważnionej, np. do wglądu lub w formie kopii albo odpisu

9. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU

wobec opinii albo orzeczenia lekarza

10. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ

w czasie pobytu w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym czy hospicjum

11. PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE

w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym, hospicjum.

Przypominamy, że warunkiem powodzenia leczenia i zachowania gwarancji jest odbywanie w naszych gabinetach wizyt kontrolnych minimum co 6 miesięcy.

Zapraszamy do naszych gabinetów

NeoDentis
– w trosce
o dobro Pacjenta

Logo dentysta Gdynia neodentis

NeoDentis

Bożena Szatan

Starodworcowa 1E/3,
81-575 Gdynia